เงื่อนไขและข้อกำหนด #iLoveXPS

ข้อกำหนดทั่วไป

1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย Dell Global B.V. (สาขาประเทศไทย) ("เดลล์")

การจัดการและความรับผิดชอบด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย

2. กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการและจัดการโดยตัวแทนการจัดงาน Vero ("ตัวแทน")

คุณสมบัติ

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป และต้องมีถิ่นพำนักที่อยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละท่านสามารถส่งคำตอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งคำตอบมากกว่า 1 ครั้งอาจจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมทันที

6. กลุ่มบุคคลต่อไปนี้ อาจเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ แต่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล:

ก. พนักงานประจำ และ/หรือพนักงานที่มีสัญญาจ้างของเดลล์ รวมถึงบุคคลในครอบครัว (บุตร บิดา มารดา พี่น้อง รวมถึงคู่สมรส)

ข. ตัวแทน พนักงาน และ/หรือ ตัวแทนของผู้ให้บริการโฆษณา และ/หรือผู้ให้บริการด้านกิจกรรมส่งเสริมการขายของเดลล์

ระยะเวลากิจกรรม

7. กิจกรรมนี้จะดำเนินเป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

8. จะมีผู้ชนะทั้งหมด 13 ราย ในกิจกรรมนี้

9. ประกาศรายชื่อผู้ชนะภายใน 1 สัปดาห์หลังจากวันสิ้นสุดกิจกรรม (21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)

10. ผู้ชนะจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลและจะต้องตอบรับรางวัลภายใน 2 สัปดาห์หลังจากที่ได้รับแจ้ง

กฎและหลักเกณฑ์ของกิจกรรม

11. สุ่มเลือกผู้ชนะจากรายการคำตอบทั้งหมดที่ได้รับสิทธิ์ตรงตามกติกา

12. เดลล์ หรือ ตัวแทน จะทำการประกาศรายชื่อผู้ชนะผ่านทาง Facebook ของ Dell Thailand

13. เพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผู้เข้าร่วมจะต้องดำเนินการดังนี้:

ก. อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ข. ส่งคำตอบผ่านทาง #ILoveXPS Microsite ตามขั้นตอนที่ระบุไว้

14. การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง โดยทางผู้จัดงานและตัวแทนจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

15. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยืดอายุหรือเลื่อนวันสิ้นสุดของกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รางวัลของกิจกรรม

16. รางวัลที่ 1 : บัตรกำนัลใช้แทนเงินสดที่ Vertigo Moon Bar มูลค่ากว่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 : บัตรกำนัลโรงแรม U Pattaya มูลค่ากว่า 6,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 3 : บัตรกำนัลสำหรับทานอาหารที่เรือสุพรรณิกา สำหรับ 2 ท่าน มูลค่ากว่า 3,100 บาท จำนวน 1 รางวัล และรางวัลพิเศษตั๋วชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง จำนวน 10 รางวัล

17. ผู้จัดงานหรือตัวแทนจะไม่รับผิดชอบต่อรายการที่สูญหาย

18. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยืดระยะเวลาการประกาศรายชื่อผู้ชนะของกิจกรรมผ่านทาง Facebook โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและการตัดสินใจของผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด

กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับรางวัล

19. รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รูปภาพของรางวัลบน Facebook ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากของรางวัลจริง ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

20. หากผู้จัดงานหรือตัวแทนไม่ได้รับการติดต่อกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสิทธิ์การได้รับรางวัลเป็นโมฆะ ผู้ชนะจะต้องแจ้งให้ผู้จัดงานทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อ และผู้ชนะจะต้องให้ข้อมูลที่อยู่อาศัยในประเทศไทยที่ถูกต้องแก่ผู้จัดงาน

กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ

21. เดลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชื่อ รูปภาพ และข้อมูลของผลงานในการโฆษณา สื่อการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ หรือเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดอื่น ๆ ในอนาคต โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

22. เดลล์สงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขของกิจกรรม และจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อประกาศบนหน้าเว็บเพจ

23. เดลล์จะไม่รับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องจากความเสียหายหรือสูญหายต่อทรัพย์สิน หรือการบาดเจ็บส่วน บุคคล หรือการเสียชีวิตที่เกิดจากของรางวัล และ/หรือ ผลต่อบุคคลใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความเกี่ยวข้องใด ๆจากการแข่งขัน

24. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ถูกยึดใช้เป็นหลักเหนือข้อกำหนดหรือการนำเสนอผ่านสื่ออื่น ๆ เช่น โบรชัวร์ หรือสื่อส่งเสริมการขายอื่น ๆ ที่โฆษณาภายใต้การแข่งขันนี้

25. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

26. หากมีกรณีข้อพิพาท ความขัดแย้ง ความไม่แน่นอน หรือความคลุมเครือเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หรือเกี่ยวกับการแข่งขันนี้ เดลล์ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการระงับข้อพิพาทนั้น ๆ และคำตัดสินของ เดลล์ถือเป็นที่สิ้นสุด

27. ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายในหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ เดลล์สงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการระงับข้อพิพาทนั้น ๆ และคำตัดสินของเดลล์ถือเป็นที่สิ้นสุดและผลการตัดสินถือมีผลผูกพัน